Vnitřní řád

Zveřejněno: 1.9.2022

ŠKOLNÍ JÍDELNA POLIČKA, RUMUNSKÁ 646 

VNITŘNÍ ŘÁD JÍDELNY

 

Stravování je poskytováno na základě vyhlášky č. 107/2005Sb. o školním stravování a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kde má každý žák právo na poskytnutí oběda ve dnech školního vyučování a první den neplánované nepřítomnosti ve škole.


Školní jídelna zajišťuje stravování:

  • v hlavní činnosti:

-       žákům Masarykovy ZŠ, Polička, nábřeží Svobody 447okr.Svitavy          

-       žákům Speciální mateřské školy a základní školy Polička, Jiráskova 825

-       pro vlastní zaměstnance jako závodní stravování, dle § 3 vyhlášky č.84/2005

-       Středisku výchovné péče Svitavska  

  • v doplňkové činnosti:

-       je poskytováno stravování pro veřejnost

-       závodní stravování je poskytováno zaměstnancům školských zařízení

-       ZŠ Masarykovy Polička, nábřeží Svobody 447, okres Svitavy

-       Speciální mateřské školy a základní školy Polička, Jiráskova 825 (vyhláška č.84/2005

Od 1.9.2020 školní jídelna zajišťuje dietní stravu:

             bez-lepková                            bez-laktózová

Podmínky a příprava diety se řídí Směrnicí pro dietní stravování, která je k dispozici v kanceláři jídelny.

Budova školní jídelny je přístupná ve všední dny od 7.00 -14.30 hodin.

Výdej obědů:   11,00 -11,45 hod.         pro cizí strávníky a do jídlonosičů  

                        11.45- 14.00 hod.         pro žáky a strávníky v jídelně 

Od školního roku 2005/06 se rozdělují strávníci do tří skupin podle věku. Finanční limity pro jednotlivé skupiny se řídí vyhláškou 107/2005 Sb.

Školní jídelna zařadí strávníka do vyšší skupiny 11 let nebo 15 let tehdy, pokud dosáhne tohoto věku v daném školním roce ( tj. od 1.9. do 31.8.) 

Přihláška ke stravování: je k dispozici na webových stránkách jídelny a v kanceláři jídelny.

Zákonný zástupce nezletilého strávníka musí vyplnit při prvním přihlášení Přihlášku ke stravování a zakoupit identifikační čip, (přihláška i čip platí po celé období školní docházky).Při přihlášení strávníka do evidence školní jídelny zákonný zástupce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 s platností v ČR od 25.5. 2018.

Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny. Po ukončení docházky do jídelny je možné do 1 roku, funkční a nepoškozený čip vrátit. Ztracený, poškozený nebo zničený čip strávník uhradí v plné výši. 

Žáci mají nárok na oběd pouze v době školního vyučování a první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole: vyhláška 107/2005 Sb.,§ 4,odst.9 Ostatní dny v době nepřítomnosti žáka ve škole se musí strava odhlásit. Je možné zakoupit oběd za plnou cenu. Mimořádný odběr jídla (1.den nemoci) pro žáka do jídlonosiče se uskuteční po dohodě a po vyzvednutí kartičky v kanceláři jídelny v době od 11,00 -11.45, ve výjimečných případech  

od13.45-14.00 hod. 

Obědy na následující měsíc jsou v prodeji od každého 25. dne v měsíci. Strávníci nebo jejich zákonní zástupci hradí příspěvek za školní stravování v hotovosti v kanceláři jídelny nebo bezhotovostně na účet školní jídelny číslo 207944957/0600. Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy.

Obědy lze odhlašovat i přihlašovat: prostřednictvím internetu – po nahlášení emailové adresy, zřízením služby na stránkách www.STRAVA.cz, telefonicky na čísle 461 725 996 nebo osobně v kanceláři ŠJ.

Uzávěrka přihlášek a odhlášek na následující den se provádí ve 13,00 hod.  Po této hodině již nelze měnit počty přihlášených. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští měsíc. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají bez nároku na náhradu.

Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovně školního stravování (vyhláška107/2005§ 2odst.7).

Stravování probíhá samoobslužným způsobem ve výdejní lince, kde strávníci mají možnost výběru ze 2 druhů jídel. Součástí jídla je slazený a neslazený nápoj, který je v jídelně ve výdejních termosech.

Dohled v jídelně zajišťuje pracovník jídelny: Sleduje příchod strávníků a jejich chování v jídelně, zajišťuje kázeň před budovou v šatně a prostoru jídelny, aby nedocházelo k ničení zařízení. Kontroluje odevzdávání nádobí, sleduje výdej stravy a zamezuje vynášení jídla mimo prostor jídelny, dohlíží na čistotu stolů a na klidný provoz při výdeji a konzumaci stravy. Dojde-li k úrazu, dozor jídelny neprodleně kontaktuje ředitelku ŠJ. Žákovi je okamžitě zajištěna první pomoc, následně lékařská péče. O úrazu se provede zápis do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři.   

Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, vedení jídelny toto nahlásí rodičům a bude vyžadovat peněžní náhradu za zničený předmět nebo za jeho opravu.

Strávník má povinnosti: nosit identifikační čip   -   bez čipu nelze oběd vydat. Dodržovat Vnitřní řád jídelny, chovat se ohleduplně a ukázněně aby nedocházelo k úrazům, použité nádobí odnášet na tácech na stanovené odkládací místo a roztřídit jej. Jídlo a nápoje konzumovat u stolu. Neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci.

Není vhodné nosit do jídelny cenné předměty včetně mobilních telefonů nebo větší množství peněz.

Pro odkládání oděvů, tašek a dalších příručních zavazadel jsou určeny věšáky v šatně jídelny. Jídelna za případnou ztrátu nebo poškození takových předmětů a věcí nenese odpovědnost.

 V jídelně je ZAKÁZÁNO      -používání mobilního telefonu

                                             -odnášení stravy a nápojů do šatny

                                             -vstup do jídelny bez přihlášené stravy v daný den

Organizace stravování ve dnech školních prázdnin: v období prázdnin je možné zakoupit obědy pro děti pouze za plnou cenu, (tzn. cena potraviny + ostatní režie + zisk), pokud je školní jídelna v provozu. O zahájení provozu rozhodne ředitelka zařízení v závislosti na počtu přihlášených strávníků, provozních podmínkách apod.

Vnitřní řád a jídelníček je vyvěšen na nástěnkách a webových stránkách jídelny nebo na stránkách ZŠ Masarykova Polička. Případné dotazy, připomínky a technické závady sdělte ředitelce školní jídelny. Dodržování vnitřního řádu je závazné pro všechny strávníky školní jídelny, ale i zaměstnance jídelny.

 

S účinností od 1.9.2023                                                                                                                                               Jana Žďárová, ředitelka školní jídelny

 

                                                                                                  

                                                                        

 

 

Celodenní výlet - odhlášení obědů.

Zveřejněno: 14.9.2023

Na den celodenního výletu si musí žáci (strávníci) odhlašovat obědy. Vyhláška 107/ 2005 sb. §2 odst. 7 - jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovně školního stravování...
Zobrazit celé

Výdej obědů do jídlonosičů

Zveřejněno: 1.9.2023

Od 1.9.2023 se budou obědy vydávat na počkání v čase od 10,45 - 11,15 hod. Žádáme o dodržení výdejní doby. Oběd pro nemocné děti bude vydán pouze první den, a to s náhradní stravenkou. ...
Zobrazit celé

Prodej obědů na září 2023 a zakoupení čipů

Zveřejněno: 17.7.2023

Vážení rodiče, čipy k odběru obědů si zakupte v kanceláři ZŠ Masarykova. V jídelně budou přiřazeny bez poplatku strávníkům s novou přihláškou. Pro stávající strávníky zůstávají přidělené čipy v platn...
Zobrazit celé

Výdej obědů dne 30.6.2023

Zveřejněno: 6.6.2023

Výdej obědů dne 30.6.2023 bude probíhat od 10 hod - 12 hod. Žádám rodiče strávníků, kteří nebudou mít v tento den o oběd zájem o včasné odhlášení. V pátek 30.6.2023 nelze odnést oběd domů. Nutné včas...
Zobrazit celé

Výdej obědů do jídlonosičů

Zveřejněno: 10.5.2023

Zákonný zástupce-rodič, který si přijde pro oběd z důvodu nemoci dítěte, může vyzvednout oběd pouze v čase k tomu určeném tj. 11,00-11,30 hod. ...
Zobrazit celé

Pozvánka pro rodiče a žáky

Zveřejněno: 3.5.2023

Zveme děti a jejich rodiče/zákonné zástupce dne 17.5.2023 od 15,30 - 17,30 hod. na informační schůzku do školní jídelny. Schůzka je určená především pro rodiče dětí, které nastoupí ve školním roce 2...
Zobrazit celé

Navýšení ceny obědů

Zveřejněno: 23.3.2023

Vážení strávníci, od 1.4.2023 se zvyšuje cena oběda pro strávníky takto: 7 - 10 let..........29,- Kč / 610,- měsíc dieta..........34,- Kč/ 710,- měsíc 11 - 14 let..........32,- K...
Zobrazit celé

Hledáme pracovníka na DPP

Zveřejněno: 13.3.2023

Hledáme pracovníka na DPP- dozor žáků ve školní jídelně. Pracovní doba 12:00-14:00 hod, vhodné pro důchodce i maminky na rodičovské dovolené. V případě zájmu volejte na 724 301 423 , 731 106 927 ...
Zobrazit celé

Přihlášení na STRAVA.cz

Zveřejněno: 26.1.2023

Pro přihlašování, odhlašování a volbu obědů slouží www.strava.cz , kde je nutné znát: - číslo naší jídelny: 6125, - uživatelské jméno: zapsat jej v tomto pořadí - jméno.příjmení (bez diakritiky) ...
Zobrazit celé

Nové telefonní číslo

Zveřejněno: 11.1.2023

Od ledna lze telefonovat do jídelny i na telefonní číslo: 731 106 927....
Zobrazit celé

Oznámení

Zveřejněno: 4.11.2022

Opět dochází v jídelně k nedorozumění ohledně dlouhého čekání na oběd. Žáci, kteří chtějí pustit dříve na oběd z důvodu zájmového kroužku, musí mít u sebe kartičku, kde je uveden den v týdnu návštěvy...
Zobrazit celé

Dodavatelé potravin

Zveřejněno: 13.10.2022

Kvalita potravin + výčet NEJ dodavatelů: Nakupujeme kvalitní, čerstvé potraviny převážně české výroby. Upřednostňujeme regionální výrobce a prodejce: Pekárna - AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. Mlékárna Ole...
Zobrazit celé

Ceník stravování

Zveřejněno: 7.9.2022

Jak uhradit stravování? Milí rodiče a strávníci, platbu z Vašeho účtu je třeba zadat s předstihem, nejdéle 25.dne v měsíci. Musíte počítat s tím, že přesun prostředků z Vaší banky do naší a pak do S...
Zobrazit celé

Cena obědů od 1. 9. 2022

Zveřejněno: 22.8.2022

Milí rodiče, žáci a strávníci naší jídelny, od 1. září 2022 jsme nuceni navýšit ceny obědů pro žáky: Nové ceny I. stup. 7- 10 let 27,- Kč DIETA I. stup. ...
Zobrazit celé

Oznámení

Zveřejněno: 13.7.2022

Stravné na školní rok 2022/2023 bude možné zakoupit od čtvrtka 25.8.2022 každý všední den od 8,00-12,00 hod. Možnost koupit obědy bude ještě ve středu 31.8. 2022 mezi 14-15 hod. ...
Zobrazit celé

Bavorské vdolečky

Zveřejněno: 22.6.2022

Ve středu jsme pro Vás připravily bavorské vdolečky se zdravější variantou, do těsta bylo přidáno dýňové pyré. ...
Zobrazit celé
Jídelna Polička - budova jídelna v ulici Rumunská Jídelna Polička - kuchyně
Jídelna Polička Jídelna Polička - vaříme i pro veřejnost

Vaříme pestrou stravu pro žáky, učitele i širokou veřejnost

Receptury jsou sestaveny pro školní stravování, které se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. Ministerstva školství.

Od roku 2020 připravujeme bez laktózovou a bez lepkovou dietu.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám dobrou chuť!

Chci se stravovat

Školní jídelna Polička | Rumunská 646, Polička 57201 | IČ: 75007975, DIČ: CZ75007975
telefon: 461 725 996 | mobil: 724 301 423 | e-mail: sjrumunska@unet.cz